infolinia: 221 885 885 Facebook autoplatforma.pl-YT Instagram

REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO

Zakupiłeś nowy samochód w salonie dealerskim? Niezbędne okaże się jego zarejestrowanie. Aby rejestracja pojazdu nowego była możliwa, będziesz potrzebował:

 1. dowodu własności pojazdu bądź dokumentu który potwierdza powierzenie pojazdu;
 2. karty pojazdu, w przypadku gdy została wydana;
 3. wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;
 4. dowodu odprawy celnej przywozowej, w przypadku gdy pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niezrzeszonego w Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;
 5. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany pierwszy raz;
 6. zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:
 1. uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
 2. brak obowiązku, o którym mowa w podpunkcie 6 a.
 1. dowodu wpłaty na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 zł od każdego pojazdu wprowadzanego do kraju (jeżeli wprowadzający pojazd do kraju nie prowadzi sieci zbierania pojazdów w celu demontażu) lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy;
 2. W przypadku, gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć zaświadczenie:
 1. o którym mowa w pkt. 6 a (powyżej); może być ono zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług, potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika;
 2. o którym mowa w pkt. 6 b (powyżej); może być ono zastąpione fakturą dokumentującą czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika.
 1. W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu, o których mowa w pkt. 5 (powyżej), od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada on oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu.

Sprawy związane z rejestracją pojazdu w urzędzie załatwiamy za Ciebie. Wystarczy, że dostarczysz nam niezbędną dokumentację i opłaty, wymagane w procedurze rejestracyjnej. Dokument pozwolenia czasowego, stanowiącego dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu, powinieneś otrzymać w ciągu 2-3 dni roboczych.

Obowiązek badań technicznych i ubezpieczenia pojazdu

Uwaga! Rejestracja pojazdu nowego jest równoznaczna z koniecznością poddawania go cyklicznym badaniom technicznym. Termin najbliższego badania technicznego jest wyszczególniony w dowodzie rejestracyjnym.

Z rejestracją samochodu wiąże się również konieczność zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu. Można to zrobić najpóźniej w dniu jego zarejestrowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2002 r. z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. nr 192 poz. 1878 z 2004 roku z późn. zm.).

Nie interesuje Cię rejestracja pojazdu nowego, zakupionego w Polsce? Zobacz, jak przebiega rejestracja samochodu z zagranicy.

podróż autem

Opłaty rejestracyjne

linia
pdf

Aby zapoznać się z aktualnym cennikiem opłat za rejestrację pojazdów pobierz plik pdf