infolinia: 221 885 885 Facebook autoplatforma.pl-YT Instagram

REJESTRACJA SAMOCHODU Z ZAGRANICY

Sprowadzasz pojazd spoza Polski? Rejestracja samochodu z zagranicy wiąże się z szeregiem formalności, które możesz załatwić za naszym pośrednictwem szybko, sprawnie i skutecznie. Wystarczy, że dostarczysz nam odpowiednią dokumentację:

 • dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • dowód wpłaty na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500 zł od każdego pojazdu wprowadzanego do kraju (w przypadku, gdy wprowadzający pojazd do kraju nie prowadzi sieci zbierania pojazdów w celu demontażu) lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura zawierająca takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy;
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu;
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy: samochodu osobowego, pojazdu rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaju „czterokołowiec” – kategoria homologacyjna L7e lub podrodzaju „czterokołowiec lekki” – kategoria homologacyjna L6e);
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ, potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub brak takiego obowiązku (VAT-25);
 • tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Jeżeli tego potrzebujesz, możemy wykonać dla Ciebie profesjonale tłumaczenie dokumentów rejestracyjnych. Po otrzymaniu dokumentów i opłat, wyręczymy Cię również we wszelkich procedurach urzędowych. Pozwolenie czasowe, umożliwiające poruszanie się pojazdem po drogach publicznych, otrzymasz najpóźniej w ciągu 2-3 roboczych.

Zasady dotyczące badań technicznych i ubezpieczenia

Każdy zarejestrowany samochód, niezależnie od miejsca jego pochodzenia, musi być poddawany okresowym badaniom technicznym. Termin kolejnego badania technicznego jest ściśle sprecyzowany w dowodzie rejestracyjnym. Na posiadaczu zarejestrowanego pojazdu spoczywa też obowiązek nabycia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Samochód można ubezpieczyć najpóźniej w dniu rejestracji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2002 r. z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. nr 192 poz. 1878 z 2004 roku z późn. zm.).

Rejestracja samochodu z zagranicy Cię nie dotyczy? Zapoznaj się z zasadami przerejestrowania samochodu pochodzącego z Polski.

podróż autem

Opłaty rejestracyjne

linia
pdf

Aby zapoznać się z aktualnym cennikiem opłat za rejestrację pojazdów pobierz plik pdf